React root component
Contact

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERBRUIKSARTIKELEN VAN PREGIS

1.DEFINITIE: Onder 'verbruiksartikelen' worden verstaan verpakkingsmaterialen, zoals folierollen, papierrollen, stapels papier, zakken op rollen, zakken in een doos en losse vulling.
'PREGIS': de rechtspersoon van de PREGIS-groep die werkt met deze algemene leveringsvoorwaarden

2.AANBOD: Aanbiedingen zijn zonder verplichting en moeten per omgaande worden geaccepteerd, en als dat niet gebeurt, is het aanbod niet langer geldig.

3.LEVERING: Tenzij anders schriftelijk overeengekomen vindt levering plaats 'af fabriek' (Incoterms 2020) waar de verbruiksartikelen zijn opgeslagen, inclusief standaard verpakking.

4.PRIJS EN BETALING: Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en zijn gebaseerd op levering af fabriek inclusief standaardverpakking. Tenzij schrijftelijk anders is overeengekomen, moeten betalingen door PREGIS worden ontvangen binnen 30 dagen na de factuurdatum. De koper heeft geen recht op enige verrekening, korting of opschorting.

5.GARANTIES: PREGIS GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NOCH ENIG ANDERE IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIE.

6.GESCHIKTHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de koper om te bepalen of de verbruiksartikelen geschikt zijn voor het doel en de toepassing waarvoor deze het wil gebruiken. De koper aanvaardt uitdrukkelijk de risico's en aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de verbruiksartikelen, al dan niet in combinatie met andere zaken. Indien PREGIS advies geeft over het gebruik van de verbruiksartikelen, moet dit advies worden geacht naar beste weten te zijn gegeven en het opvolgen van een dergelijk advies is voor rekening en risico van de koper. PREGIS aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

7.KLACHTEN: Indien de koper van mening is dat de levering van de verbruiksartikelen gebrekkig is, stelt deze PREGIS hiervan schriftelijk op de hoogte, met nauwkeurige opgave van de vermeende fout. Eventuele kennisgevingen moeten worden gestuurd binnen acht dagen na ontdekking en in geen geval later dan 30 dagen na ontvangst van de verbruiksartikelen.

8.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: PREGIS AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE, ONGEACHT OF DE SCHADE IS ONDERVONDEN DOOR DE KOPER OF DOOR EEN DERDE, VOORTVLOEIEND UIT, MET BETREKKING TOT OF IN VERBAND MET: a) WINSTVERLIES, b) INKOMSTENVERLIES VAN OMZET OF PRODUCTIE, d) STOPPEN OF VERTRAGING VAN DE PRODUCTIEPROCESSEN, e) VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE SCHADE OF VERLIES VAN GOEDEREN GELEVERD DOOR OF VIA PREGIS EN VAN GOEDEREN VERVAARDIGD, VERWERKT EN OF BEHANDELD DOOR GOEDEREN GELEVERD DOOR OF VIA PREGIS, f) WAARDEVERMINDERING VAN GOEDEREN g) INBESLAGNAME VAN GOEDEREN, h) NADELIG EFFECT OP GOODWILL EN/OF REPUTATIE EN/OF HANDELSMERKEN, i) LEVERING VAN GOEDEREN WAARVOOR PREGIS GEEN VERGOEDING ONTVANGT, j) SCHOONMAAKKOSTEN, k) VERLIES VAN NETTO-ACTIVA . DE BOVENSTAANDE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN EN VOOR ZOVER ALS OPZETTELIJKE OF GEWILDE ROEKELOOSHEID MET BETREKKING TOT DE OORZAAK OF DE SCHADE KAN WORDEN TOEGESCHREVEN AAN EEN PERSOON DIE PREGIS HET BEHEER VAN PREGIS' ORGANISATIE IN HANDEN HEEFT GEGEVEN. TE ALLEN TIJDE BLIJFT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PREGIS VOOR SCHADE BEPERKT TOT MAXIMAAL DE PRIJS VAN DE VERBRUIKSARTIKELEN DIE DE SCHADE VEROORZAAKTEN.

9.OVERMACHT: Onder overmacht worden verstaan alle omstandigheden die de nakoming, al dan niet tijdig, van de overeenkomst verhinderen en niet kunnen worden toegerekend aan de partij die zich op overmacht beroept. Overmacht omvat onder meer algemene stakingen, gebrek aan grondstoffen die nodig zijn voor de productie van verbruiksartikelen, niet voorzienbare stagnatie bij leveranciers of andere derden waarvan PREGIS afhankelijk is, transportproblemen bij het transport van de verbruiksartikelen door PREGIS en problemen bij het elektronisch verzenden of ontvangen van berichten en gegevens, enzovoort. In geval van overmacht worden de levering en andere verplichtigen van beide partijen uitgesteld. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is PREGIS gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verdere aansprakelijkheid.

10.EIGENDOMSVOORBEHOUD: HET EIGENDOM VAN DE VERBRUIKSARTIKELEN WORDT PAS AAN DE KOPER OVERGEDRAGEN WANNEER DE KOPER VOLLEDIG HEEFT VOLDAAN AAN AL ZIJN VERPLICHTINGEN UIT ALLE MET PREGIS GESLOTEN OVEREENKOMSTEN VOOR DE LEVERING VAN VERBRUIKSARTIKELEN. ZOLANG HET EIGENDOM VAN DE VERBRUIKSARTIKELEN NIET IS OVERGEDRAGEN AAN DE KOPER, IS DE KOPER NIET GEMACHTIGD OM DE VERBRUIKSARTIKELEN TE VERVREEMDEN, TE BEZWAREN, TE BELOVEN OF ANDERSZINS TOE TE STAAN DAT DE VERBRUIKSARTIKELEN IN BEZIT VAN DERDEN KOMEN.

11.SLOTBEPALING: Toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Een wijziging in de huidige leveringsvoorwaarden van PREGIS is alleen geldig indien deze schriftelijk is gedaan en namens PREGIS is ondertekend door een bevoegde persoon, en is in dat geval alleen van toepassing op de specifieke transactie.

12.TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING: Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de verkoop van verbruiksartikelen zullen definitief worden beslecht volgens de arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel door een of meer arbiters die zijn benoemd in overeenstemming met de genoemde regels.

Het contract wordt beheerst door de rechtregels van het land waar PREGIS ingeschreven staat.